REGULAMIN PRZYJĘCIA SPRZĘTU DO SERWISU
 
 §1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług serwisowych w zakresie napraw urządzeń i sprzętu elektronicznego do zastosowań kosmetycznych przez firmę Interpromed, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, zwaną dalej Serwisem. 2. Zleceniodawcą zwanym dalej Klientem, jest osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług kosmetycznych, zgłaszająca sprzęt do wykonania usługi naprawy serwisowej. 3. Przekazanie sprzętu do Serwisu w miejscu Serwisu lub poprzez wysłanie sprzętu na uzgodniony telefonicznie adres do Serwisu  oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, stanowiącego zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony. 4. Przekazanie sprzętu do Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 
 §2 Przyjęcie zlecenia 1. Warunkiem przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie przez klienta osobiście lub za pośrednictwem kuriera kompletnego urządzenia  2. Serwis odpowiada za sprzęt tylko podczas jego naprawy. 3. Dostarczając sprzęt do Serwisu, Zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne opakowanie transportowe. Za uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu, Serwis nie odpowiada. 4. Serwis nie uczestniczy w kosztach związanych z dostarczeniem sprzętu do Serwisu i z Serwisu, strat materialnych i niematerialnych wynikających z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych oraz za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu. Transport do i z Serwisu odbywa się każdorazowo na koszt i ryzyko Zleceniodawcy usługi serwisowej.  5. Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia Serwisowi danych osobowych Zleceniodawcy. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
§3 Diagnozowanie i naprawa 1. Klient powinien dokładnie pisemnie określić rodzaj usterki oraz okoliczności jej powstania. 2. Na życzenie Klienta, Serwis dokona wstępnej wyceny i poda przybliżone koszty naprawy urządzenia. O tym fakcie należy uprzedzić Serwis przy składaniu zlecenia. 3. Wycena dokonywania jest w ramach naprawy urządzenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy klient rezygnuje z wykonania usługi po wycenie. W tym przypadku koszt wyceny wynosi 30 złotych netto. 4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy urządzenia w przypadku braku części zamiennych u producenta. 5. Przybliżony czas naprawy jest każdorazowo ustalany z klientem na podstawie wstępnych oględzin. 6. W indywidualnych przypadkach Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naprawy, w szczególności w przypadku konieczności zamówienia dodatkowych części serwisowych. 7. W przypadku, gdy po zaakceptowaniu kosztów naprawy Klient odwoła zlecenie naprawy, Serwis obciąży Klienta kosztami związanymi z dokonanymi do tego czasu czynnościami. 
 
§ 4 Odbiór sprzętu 1. Na wykonaną usługę Serwis każdorazowo wystawia fakturę VAT. 2. Sprzęt zostanie wydany po uiszczeniu zapłaty gotówką/ przelewem w formie przedpłaty/przelewem na miejscu w siedzibie Serwisu. 3. O dacie odbioru sprzętu Serwis poinformuje Klienta telefonicznie lub e-mailowo. 4. W przypadku nieodebrania sprzętu z serwisu po upływie 180 dni kalendarzowych zostaje on uznany za porzucony przez właściciela w rozumieniu art 180 Kodeksu Cywilnego i na podstawie art 181 Kodeksu Cywilnego przechodzi na własność serwisu, celem pokrycia kosztów magazynowania lub w przypadku sprzętu znacznej wartości, zostanie oddany do depozytu sądowego na koszt Zleceniodawcy. 
 
§ 5 Usługa wyjazdowa 1. Przez Usługę serwisową wyjazdową rozumie się naprawę sprzętu u Klienta. 2. Usługa serwisowa wyjazdowa obejmuje tylko i wyłącznie urządzenia, których nie mozna dostarczyć kurierem do Serwisu. 3. Na koszty Usługi wyjazdowej składają się: a. opłata związana z dojazdem do Klienta (zależna od ilości kilometrów), b. opłata serwisowa  c. opłata za wymienione części. 
 
§6 Gwarancja 1. Urządzenia zakupione w naszym sklepie i będące na gwarancji naprawiane są bez uwzględnienia kosztów usługi serwisowej oraz części za wyjątkiem akcesoriów i części zużywalne. Na części zużywalne udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy. 2. W przypadku naprawy  po okresie gwarancji Klient zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty naprawy oraz transportu urządzeń do i z Serwisu. 3. Serwis udziela miesięcznej gwarancji na usługę serwisową. 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje: uszkodzeń mechanicznych, zalań, uszkodzeń wynikających z naprawy sprzętu przez osoby nieuprawnione, użytkowanie i konserwacje niezgodne z instrukcją obsługi.